Effects of metabolite uptake on proton-equivalent elimination by two species of deep-sea vestimentiferan tubeworm, Riftia pachyptila and Lamellibrachia cf luymesi